AGB – Genel Ticari Şartlar

I. Şirketin amacı

Şirketin amacı, WiTRO sistemlerinin – elektro-osmozlu duvar drenajı- pazarlamasıdır.  Verilen ve kabul edilen siparişler, şirket tarafından kendi adına ve kendi müşterisi adına (bundan böyle “sipariş veren” olarak anılacaktır) yerine getirilir.

II. Sipariş verenin yükümlülükleri

Şirket sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri herhangi bir zamanda üçüncü bir tarafa bırakabilir veya devredebilir. Müşteri bu hususta açıkça kendi rızasını verir. Sipariş veren, devirden haberdar edilmediği sürece, borcu boşaltma etkisi ile şirkete ödeme yapma hakkına sahiptir.

III. Şözleşmeden çekilme hakkı

Şirket, sözleşmenin imzalanmasından sonra bile, sözleşmenin uygulanmasını şirket için makul olmayan nedenlerle sözleşmeyi reddetme hakkını saklı tutar. 2. Sipariş veren, reddedilen nedenlerden haberdar olma hakkına sahiptir. Bu durumda, sipariş veren zaten yapılmış ödemeleri geri alma hakkına sahiptir. Sözleşmenin yerine getirilmemesinde şitketin suçu yok ise, geri ödeme talebinden, şirketin yapmış bulunduǧu maliyetler düşülecektir. Sipariş verenin daha başka ileri sürdüğü talepler dikkate alınmayacaktır. Böyle bir durumda sipariş veren tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı takdirde, şirket önceden yapılan masraflar için tazminat talebinde bulunabilir.

IV. Fiyatlar

Sözleşmelerde,  aksi önceden sözleşme sırasında  kararlaştırılmadığı sürece, sözleşmenin imzalanma tarihinde geçerli olan şirket fiyatları geçerli olacaktır.

V. Kapsam

Şirket ile sonuçlandırılacak / sonuçlandırılmıs olan tüm yeni veya yürürlükte olan ve gelecekteki ticari işlemler aşağıdaki koşullara tabidir. Şirket, işbu Genel Ticari Şartlarından sapan sipariş verenin koşullarını kabul etmemektedir. Şirket açıkça onlara karşı gelmese dahi, bunlar sözleşmenin bir parçası kabul edilmeyeceklerdir. 2. Siparişi vermekle Genel Ticari Şartların kesin geçerli olduǧunu siparişi veren kabul etmektedir.

VI: Sorumluluk

Yasal hangi sebeplerden olursa olsun, şirket yalnızca kasıt ve ağır ihmalden dolayı tanzminat ödemekten sorumludur. Bu durum, şirketin işlerini yerine getiren vekilleri ve yasal temsilcileri için de geçerlidir.

VII. Sözleşme yapma

Şirket ile sipariş veren arasında yapılan bir sözleşme, şirketten mektup, faks veya e-posta ile yazılı bir sipariş teyidi veya şirket tarafından sözleşmenin yerine getirilmesi ile oluşur. Şirket, doğrulanmamış siparişleri, neden belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir. 2. Sipariş veren tarafından sözlü olarak verilen siparişler ve önceden onaylanmış siparişlerin sipariş değişiklikleri yalnızca şirket tarafından yazılı olarak teyit edildiğinde geçerlilik kazanır. 3. Sözleşmeler için , şirketin sözleşmeyi yaptıǧı sıradaki fiyat listeleri geçerlidir

VIII. Haftungsausschluss

  1. Şirket, web sitesinde verilen bilgilerin güncelliği, doğruluğu veya tamamlanmasından sorumlu değildir. 2. Şirketin yabancı web sitelerinin tasarımı ve içeriği üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Bu nedenle şirket tarafından bu harici sayfalarda bir bağlantı kurulmuş olsa bile, kendisini tüm üçüncü parti içeriklerinden muaf tutar. Bu durum, anasayfada görüntülenen tüm bağlantılar ve reklam afişleri ve bağlantılarının yol açtığı sayfaların tüm içeriğine olduğu kadar, şirket tarafından hazırlanmış konuk defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki yabancı kayıtlara da uygulanır.

IX. Telif hakkı

Ana sayfa düzeni, kullanılan grafikler ve resimler, tüm makaleler ve bireysel katkılar telif hakları ile korunmaktadır. Yazarın açık izni olmaksızın çoğaltılması veya kullanılması yasaktır. Tüm hakları şirket tarafından saklıdır.

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand

  1. Yerine getirme ve yargılama yeri, yasal olarak izin verildiği ölçüde, şirketin tescilli bürosudur. Bununla birlikte, şirket, müşteriye karşı yargı yetkisine sahip herhangi bir mahkemede taleplerini beyan etme hakkına sahiptir. 2. Sözleşmelerin sonuçlandırılması için Alman kanunları geçerlidir.

XI.Diǧerleri

  1. Sözleşmedeki değişiklikler veya eklemelerin yasal olarak etkili olması için yazılı formdayapılması gerekir. Sözlü teminat anlaşmaları yapılmamıştır. 2. Yukarıdaki Genel Ticari Şartların ayrı ayrı parçaları grçerli olmadıǧı veya etkisiz hale geldiǧi taktirde, bu Genel Ticari Şartların geriye kalan hükümleri tamamen geçerliliğini korur.

XII. Ödemeler

  1. Faturalar, alındıktan sonra drehal herhangi bir kesinti yapılmaksızın, şirket tarafından belirtilen bir hesaba yatırılır. 2. Ödeme talebinin yerine getirilmesi, sözleşmenin yapılmasından sonra meydana gelen veya oluştuğu siparis verenin finansal koşullarındaki bozulma nedeniyle, tehlikeye atılırsa, şirket ödeme yapiıncaya kadar sözleşmeyi yerine getirme işlemini erteleyebilir. 3. Sipariş veren ödemeyi yapma yükümlülüğüyle tamamen veya kısmen temerrüde düşerse, o zaman bu tarihten itibaren, şirketin daha büyük bir zarar kanıtlamadığı sürece, yıllık Avrupa Merkez Bankasının baz faizinden % 5 oranında fazla faiz uygulanır. 4. Şirket önceden ödeme talep etme ve yalnızca fatura tutarının alınmasından sonra hizmet sunma hakkına sahiptir.