1. Předmět podnikání

  Předmětem podnikání je uplatnění na trhu systému WiTRO – Vysoušení zdiva elektroosmózou. Splnění zadané a akceptované zakázky bude z pověření každého zákazníka (dále nazývaného objednatel) provedeno firmou vlastním jménem a na vlastní účet.

 2. Povinnosti objednatele

  Firma může práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy kdykoli postoupit nebo převést na třetí osobu. K tomu objednatel poskytne svůj výslovný souhlas. Pokud objednatel nebyl o převedení vyrozuměn, je oprávněn vystupovat vůči firmě jako osoba osvobozená od dluhů.

 3. Právo na odstoupení od smlouvy

  • Firma si vyhrazuje právo, i po uzavření/dojednání smlouvy tuto odmítnout z důvodů, které činí realizaci předmětu smlouvy pro firmu neúnosnou.
  • Objednatel má právo být o důvodech odmítnutí informován. V tomto případě má objednatel nárok na navrácení již uskutečněných plateb. Pokud firma nenese na neúnosnosti provedení zakázky žádnou vinu, potom se od nároků z odstoupení odečtou náklady, které již firmě vznikly. Další nároky objednatele jsou vyloučeny. Pokud v takovém případě ještě se strany objednatele neproběhla žádná platba, může firma požadovat úhradu již vzniklých nákladů.
 4. Ceny

  Pro smlouvy platí firemní ceny, které byly platné vždy v momentě sjednání smlouvy, pokud nebylo jednorázově dohodnuto jinak.

 5. Rozsah platnosti

  • Pro všechny s firmou dohodnuté/uzavřené prvotní, probíhající i budoucí obchody platí výhradně následující podmínky. Firma neuznává žádné podmínky objednatele, odlišné od předkládaných všeobecných obchodních podmínek. Tyto odlišné podmínky se pak nestanou součástí smlouvy, ani když je firma výslovně nezamítne.
  • Současně se zadáním zakázky bude zákazníkem akceptována výlučná platnost těchto všeobecných obchodních podmínek.
 6. Ručení

  Za náhradu škody, z jakýchkoli právních důvodů, ručí firma jen v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Totéž platí i pro pomocníky při plnění a provádění zakázky a zákonné zástupce firmy.

 7. Sjednání/uzavření smlouvy

  • Smlouva mezi firmou a objednatelem se uskuteční buď písemným potvrzením objednávky dopisem, faxem nebo e-mailem se strany firmy, nebo splněním zakázky se strany firmy. Firma má právo, ještě nepotvrzené objednávky také bez udání důvodů odmítnout.
  • Objednatelem ústně zadané objednávky a změny již běžících zakázek jsou platné jen tehdy, pokud jsou firmou písemně potvrzeny.
  • Pro smlouvy platí vždy firemní ceny platné v okamžiku sjednání smlouvy.
 8. Výjimka z ručení

  • Firma neručí za aktuálnost, obsahovou správnost jakož i úplnost informací zveřejněných na jejích webových nabídkách.
  • Firma nemá žádný vliv na tvorbu a obsah cizích internetových stránek. Tímto se distancuje od všech cizích obsahů, i když byl na tyto externí stránky uveden odkaz. Totéž platí i pro všechny odkazy uvedené na domácích stránkách a všechny obsahy stránek, k nimž vedou odkazy, jakož i pro cizí záznamy do firmou zřízených knih hostů, diskusních fór a poštovních seznamů/seznamů e-mailových adres.
 9. Autorské právo

  Uspořádání domovské stránky, použitá grafika a obrázky, soubor příspěvků jakož i jednotlivé příspěvky jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování jakož i použití není bez výslovného povolení autora dovoleno. Všechna práva jsou vyhrazena firmě.

 10. Místo plnění a sídlo soudu

  • Místo plnění a sídlo soudu je, jak stanoví zákon, sídlo firmy. Firma je však oprávněna, uplatňovat u příslušného soudu nároky vůči objednateli, a také vůči komukoli dalšímu.
  • Pro uzavírání smluv platí německé právo.
 11. Ostatní

  • Změny nebo doplňky ke smlouvě vyžadují k jejich právní účinnosti písemnou formu. Vedlejší ústní dohody nebyly učiněny.
  • Pokud jsou nebo budou jednotlivé části shora uvedených všeobecných obchodních podmínek neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek plně účinné.
 12. Platby

  • Faktury jsou splatné okamžitě po jejich obdržení bez jakéhokoli odpočtu na účet udaný firmou. Odečtení skonta vyžaduje zvláštní písemnou dohodu.
  • Pokud je splnění platebního nároku ohroženo kvůli nějakému nastalému nebo podle smluvního ujednání zjištěnému zhoršení majetkových poměrů objednatele, může firma až do zaplacení další provádění zakázky pozastavit.
  • Pokud se objednatel dostane se svou platební povinností zcela nebo částečně do prodlení/opoždění, musí od tohoto okamžiku platit úrok z prodlení ve výši 5% ročně nad základní úrok EZB, pokud firma nedoloží nějakou vyšší škodu.
  • Firma je oprávněna požadovat platbu předem a provést práci teprve po obdržení fakturované částky.